!! ประกาศ !!


เปลี่ยนแปลงการใช้งานระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตั้งแต่เทอม 3 ปีการศึกษา 2564 โดยเข้าใช้งานที่ https://les.psu.ac.th

PSU Passport Log In
รหัสผู้ใช้/User ID   
รหัสผ่าน/Password
ภาษา/Language    TH EN